Nedrivning af projektgrunden

Orientering om nedrivningen af ejendommene Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1

Opdatering d. 26.3.2021

Kære bygningsejere, beboere og forretningsdrivende

Aabenraa Kommune har igangsat arbejdet med nedrivning af ejendommene Ramsherred 1 og Nørreport 5-19. Se omfanget på skitsen ovenfor.

Byggepladsen er blevet hegnet ind og er indrettet med skure, vand, el m.v.

På nuværende tidspunkt udføres der fjernelse af løst og fast inventar, installationsgenstande m.v. også kaldet stripning af bygningerne.

Miljøsaneringen af bygningerne, herunder afrensning og fjernelse af overflader, beklædninger, gulvbelægninger, maling m.v. som indeholder sundhedsfarlige stoffer påbegyndes efter planen i uge 12 og forventes afsluttet i uge 23. Dette gælder både udvendigt og indvendigt.

I takt med at bygningerne miljøsaneres, påbegyndes selve nedrivningen af bygningerne. Dette forventes påbegyndt i uge 13. Der startes med bagbygningerne til Nørreport 17 og 19, og afhængigt af saneringens fremdrift rives facade bygningerne Nørreport 17 og 19 ned. Nedrivningen fortsættes nordpå med nedrivning af Nørreport 15-5. Denne etape forventes nedrevet omkring uge 22.

Sideløbende udføres der nedrivning af den gamle REMA bygning i ugerne 17-25.

Rådgivende Ingeniørfirma har udført registreringer af nabobygningerne, herunder vurderinger på risikoen for skader vedrørende eventuelle vibrationer.

Nedbrydningsarbejdet foretages så nænsomt, det er muligt. Der er blevet opsat 4 stk. faste målestationer på udvalgte nabobygninger, og der opsættes løbende måleudstyr på nabobygninger i takt med nedrivningens fremdrift. Måleudstyret registrerer de rystelser der fremkommer i forbindelse med nedrivningen, for på den måde at måle om rystelserne i forbindelse med nedrivningen kan komme over en værdi, som kan skade bygningerne.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte følgende:

Vedr. nedbrydning: Henrik Rosenørn Møller hrm@aabenraa.dk

Opdatering d. 7.1.2021

På nuværende tidspunkt udføres der en række undersøgelser både inde i bygningerne og på de omkringliggende arealer. Undersøgelserne skal danne grundlag for nedbrydningsarbejdet af ejendommene som pågår frem til sommeren 2021. Store dele af nedbrydningen foregår i starten af processen indvendigt, og der vil derfor være en periode i begyndelsen, som ikke påvirker de omkringliggende bygninger mv.

I uge 3-7 skal Aabenraa - Rødekro Fjernvarme, Arwos og EL selskabet N1 lukke ledninger ned, hvilket betyder at dele af gågadearealet bliver gravet op. Der vil fortsat være mulighed for at gående kan passere. Vareleverance foretages via alternativ rute ad Barkmøllegade og eller levering fra bagsiden v. Jernbanegade.

I slutningen af februar 2021 forventes opsætning af byggepladshegn ved nedbrydningsområdet påbegyndt, som forberedelse til selve nedbrydningen (se stiplet linje på ovenstående billede).

Arbejdet vil som udgangspunkt holdes inde i området og ikke have indvirkning på adgangs- og tilkørselsforhold på gågaden. Der vil dog være perioder, hvor andet kan være gældende og dette vil blive meldt ud til de berørte, hvis det bliver relevant.

De eksisterende parkeringspladser der er placeret i nedbrydningsområdet, kan ikke anvendes i nedbrydningsperioden og der henvises til kommunens øvrige parkeringspladser i området, eksempelvis ved Barkmøllegade og Sønderjyllandshallen.

På nuværende tidspunkt er der ikke truffet beslutning om den fremtidige efterfølgende anvendelse af området. Området betegnes som et projektområde. Aabenraa Kommune forventer at etablere et midlertidigt byrum på arealet. Planlægningen herfor pågår sideløbende med nedbrydningsarbejdet. I kan forvente mere information herom i løbet af foråret 2021.

Til orientering vil der både før, under og efter nedrivningsarbejdet kunne forekomme droneflyvninger for at afbillede og formidle nedrivningen samt udviklingen af området, til kommunens borgere ved hjælp af dronebilleder.

 

Kontakt ved spørgsmål:

Vedr. nedbrydning: Henrik Rosenørn Møller hrm@aabenraa.dk

Vedr. midlertidigt byrum: Janni Kollerup jkla@aabenraa.dk

 

Siden opdateres løbende.