Bag om udviklingsplanen

Planen for Fremtidens Aabenraa er udarbejdet i samarbejde med fonden Realdania. Processen blev påbegyndt sommeren 2012. I april 2014 blev udviklingsplanen vedtaget af byrådet. Den er et resultat af en visionsfase og opsamling på den arkitektkonkurrence, som i maj 2013 blev udskrevet med henblik på at få løsningsmodeller til Fremtidens Aabenraa.

Baggrund

Aabenraa har en lang tradition for planlægning, arkitektur og landskabskunst af høj kvalitet, men i årene efter kommunalreformen i år 2007, blev den gode planlægningstradition forsømt blandt andet på grund af, at der var stort politisk fokus på at få de fem kommuner, som blev samlet i ny Aabenraa Kommune, til at fungere som én samlet kommune fremfor at prioritere planlægning i Aabenraa by.

Planlægningen har været præget af enkeltstående projekter og planer for dele af byen ud fra konkrete behov fra kommunen og investorer. Der er også blevet udarbejdet visionsplaner, idéoplæg osv. til forskellige projekter med relation til de bynære havnearealer, den historiske bymidte, de bynære grønne kiler og øvrige arealer. Fælles for dem alle er, at de hver for sig rummede en masse gode idéer, men der manglede en indbyrdes sammenhæng og overordnet idé og strategi.

Man fandt ud af, at projekter skulle tænkes ind i en større planlægningsmæssig sammenhæng og der blev peget på, at Aabenraa som ”købstad” skulle ses som en væsentlig dynamo for en positiv udvikling i kommunen, blandt andet fordi byen tegner billedet af kommunen udadtil. Bymidten i Aabenraa skal tydeligt repræsentere de ambitioner, strategier og visioner, som ligger til grund for planlægning og udførelse af fysiske miljøer i hele kommunen.

Processen

Processen for udviklingsplanen startede i 2012, hvor man fik et samarbejde med Realdania. Efterfølgende blev der produceret en række forundersøgelser og afholdt en række offentlige temamøder. Forundersøgelser og borgernes input dannede grundlag for et konkurrenceprogram - en opgave som tre konkurrerende arkitektteams fik stillet i foråret 2013. Under konkurrenceforløbet blev der afholdt to workshops med bedømmelseskomité og de tre teams. Her delte de tre teams deres idéer og fik feedback fra bedømmelseskomitéen. Resultatet af arkitektkonkurrencen blev tre vindere - tre projekter der rummede både strategiske og konkrete idéer til den videre udvikling af Aabenraa.

De tre vinderforslag blev til én udviklingsplan

I stedet for at arbejde videre kun med ét projekt, blev der fra bedømmelseskomitéens side taget en beslutning om at arbejde videre med alle tre projekter. Forstået på den måde, at der skulle arbejdes videre med delelementer i de enkelte projekter.

De tre teams skulle nu ikke længere give bud på den samme opgave - de fik i stedet hver deres delopgave, sådan at de hver især kunne komme et spadestik dybere i deres egne gode idéer for Aabenraa. De centrale styrker som de enkelte projekter rummer skulle viderebearbejdes af de enkelte teams. Dette gav Aabenraa et sæt eller et katalog om man vil, af detaljerede og realiserbare delprojekter, som alle blev bundet sammen til udviklingsplanen for Aabenraa.

Det der kunne binde delprojekterne sammen fandtes til dels allerede i det materiale, som de tre teams havde indleveret. De overordnede strategiske overvejelser og de ligheder, som projekterne indeholdt pegede i høj grad i samme retning. I samråd med RealDania samlede Aabenraa Kommune de strategiske idéer og anbefalinger sammen til en slags 'rygrad' for byens udvikling, med et grundlæggende hovedgreb og generelle overvejelser der kunne bruges i udviklingsplanen.

Byrådet tog i december 2013 stilling til valget af de konkrete delprojekter og anbefalinger, som der skulle arbejdes videre med i udviklingsplanen. Beslutningerne blev taget på baggrund af dommerbetænkningen fra konkurrencens afslutning, anbefalinger fra kommunens tekniske fagpersonale, samt bemærkninger fra borgere og erhvervsdrivende i og omkring Aabenraa.

Kontaktperson

Janni Kollerup Larsen, koordinator - fremtidens aabenraa
Tlf.: 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk